Ensiapukoulutukset

Ensia­pu­kou­lu­tuk­set

Ensiaputarvikkeet

Verk­ko­kaup­pa

ensiapuvideot

Ensia­puoh­jeet

Tutus­tu verk­ko­kau­pas­sa myy­tä­viim­me tuot­tei­siin

Laki vel­voit­taa yri­tyk­set yllä­pi­tä­mään ensia­pu­val­miut­ta. Ensia­pu­tai­to­jen lisäk­si tar­vi­taan asian­mu­kais­ta väli­neis­töä. Kaut­tam­me saat mark­ki­noi­den par­haal­la hin­ta-laa­tusuh­teel­la varus­te­tut Heart­Si­ne sama­ri­tan defi­bril­laat­to­rit, Snög­gin tuo­te­per­he sekä muut ensia­pu­tar­vik­keet työ­pai­kal­le tai vapaa-aikaan. Ota yhteyt­tä.
 • Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man. Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa. 

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P mal­li myös seu­raa pai­ne­lun laa­tua ja antaa reaa­liai­kai­sen visu­aa­li­sen sekä sanal­li­sen palaut­teen pai­ne­lus­ta, joko kehoit­taen pai­ne­le­maan kovem­paa tai nopeam­min tai antaen hyvää palau­tet­ta laa­duk­kaas­ta pai­ne­luel­vy­tyk­ses­tä. Laa­du­kas pai­ne­luel­vy­tys kier­rät­tää parem­min ver­ta aivoi­hin ja antaa siten autet­ta­val­le parem­man mah­dol­li­suu­den sel­vi­tä elot­to­muu­des­ta.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P on puo­li­au­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jä antaa itse iskun nap­pia pai­na­mal­la defi­bril­laat­to­rin niin kehoit­taes­sa. Jos kysees­sä ei ole isket­tä­vä ryt­mi, defi­bril­laat­to­ri kehoit­taa jat­ka­maan pai­ne­luel­vy­tys­tä.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu. 

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P esi­te (.pdf)

   

  Lisää ostos­ko­riin
 • Heart­Si­ne sama­ri­tan 350P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man.

  Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän­sä teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 350P on puo­li­au­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jä antaa itse iskun nap­pia pai­na­mal­la defi­bril­laat­to­rin niin kehoit­taes­sa. Jos kysees­sä ei ole isket­tä­vä ryt­mi, defi­bril­laat­to­ri kehoit­taa jat­ka­maan pai­ne­luel­vy­tys­tä.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man.

  Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän­sä teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P on täy­sau­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jän ei tar­vit­se osa­ta kuin lait­taa vir­ta pääl­le lait­tee­seen.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan sydä­nis­ku­rei­den 350P- ja 360P-mal­­lien esi­te (ENG)

  Lisää ostos­ko­riin
 • Heart­Si­ne Pad-Pak aikui­sel­le ja yli 8‑vuotiaalle / yli 25 kg pai­noi­sel­le lap­sel­le. 

  Heart­Si­ne Pad-Pak sisäl­tää vaih­det­ta­van akun ja isku­lät­kät hel­pos­ti itse pika­kiin­ni­tyk­sen avul­la vaih­det­ta­va­na paket­ti­na.

  Akku ja isku­lät­kät suo­si­tel­laan vaih­det­ta­vak­si nel­jän (4) vuo­den välein.

  Lisää ostos­ko­riin

Olem­me kehit­tä­neet unii­kin, alku­pe­räi­sen Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sin.
Tar­joam­me sitä laa­jas­ti ympä­ri Suo­men ainoa­na yri­tyk­se­nä sato­jen kurs­sien ammat­ti­tai­dol­la sekä avoi­me­na että tilauk­ses­ta.
Kaik­ki Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sin kou­lut­ta­jam­me ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­don koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin van­hem­pia.
Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sin sisäl­tö on mah­dol­lis­ta integroi­da myös perin­teis­ten ensia­pu­kurs­sien sisäl­le.

Tar­joam­me yksi­löl­lis­tä pal­ve­lua jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me hei­dän tar­pei­taan kuun­nel­len ja kun­nioit­taen.
Pal­ve­lui­tam­me ovat käyt­tä­neet kun­nat, kau­pun­git, yri­tyk­set, yhtei­söt, seu­ra­kun­nat, seu­rat, ryh­mät ja yksi­tyis­hen­ki­löt.

Tilaa uutis­kir­jeem­me